Najczęściej zadawane pytania (228) Ortografia (591) Interpunkcja (198) Wymowa (69) Znaczenie (264) Etymologia (305) Historia języka (26) Składnia (336) Słowotwórstwo (139) Odmiana (333) Frazeologia (133) Poprawność komunikacyjna (190) Nazwy własne (436) Wyrazy obce (90) Grzeczność językowa (40) Różne (164) Wszystkie tematy (3314)
w:
Uwaga! Można wybrać dział!
Interpunkcja2005-01-07
Gdzie należy postawić przecinki w zdaniach: To co pierwsze wymaga rozważenia na pierwszym miejscu. To co mniejsze nie może być wzorem dla tego co większe. Proszę o radę i z góry dziękuję. Halina
W obu zdaniach przecinkami oddzielamy zdanie podrzędne od zdania nadrzędnego, a więc – To, co pierwsze, wymaga rozważenia na pierwszym miejscu. To, co mniejsze, nie może być wzorem dla tego, co większe.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-14
Szanowni Państwo, chciałabym zapytać o to, czy w następującym zapisie: W piątek, 17 lipca 1997 r. firma przystąpiła... przecinek po słowie piątek jest uzasadniony?
W zdaniu tym przecinek nie jest konieczny, ponieważ informacja o dniu tygodnia jest integralną częścią wypowiedzi. Poprawna jest również wersja z dwoma przecinkami: W piątek, 17 lipca, firma..., a przecinek w tym miejscu pojawia się być może pod wpływem języka mówionego, gdyż mówiąc, często oddzielamy pauzą poszczególne człony zdania.
Romualda Piętkowa
Interpunkcja2004-12-14
Czy na końcu zdania Wystąpienie Prezesa Zarządu ERA Sp. z o.o. stawiamy jeszcze kropkę po skrócie nazwy firmy? Czy jest to błąd?
Jeśli skrót z kropką {tu: Sp. z o.o.) znajduje się na końcu zdania, to kropka owa staje się jednocześnie znakiem interpunkcyjnym kończącym to zdanie. Drugiej kropki nie trzeba, byłby to błąd.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-11
Czy zdanie: Kiedy twoje dzieci domagają się zapewnienia, że bajkowa postać roznosząca te wszystkie cudowne prezenty, rzeczywiście istnieje, i że ich nie okłamujecie - to, jeśli zdecydujesz wreszcie powiedzieć prawdę, dostrzeżesz w ich oczach smutek i rozczarowanie jest poprawne pod względem stylistycznym i interpunkcyjnym?
Zdanie jest nieco przydługie i trochę zbyt skomplikowane składniowo, ale poprawne. Pominąć należy jedynie przecinek przed rzeczywiście istnieje.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-11
Kiedy stawiamy przecinki przed czy?
Czy wymaga użycia przecinka, kiedy wprowadza różnego typu zdania podrzędne, np. Nie pamiętał, czy zabrał klucze. Jeśli czy łączy zdania składowe współrzędne i wyraża wymienność albo wyłączanie się członów, nie stawia się przed nim przecinka, np. Drzemał czy udawał, że drzemie. Stawia się natomiast przecinek przez czy podwojonym, np. Czy drzemał, czy udawał, że drzemie (zob. J. Podracki Słownik interpunkcyjny).
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-11
Chciałabym się dowiedzieć, czy powinno się pisać przecinki przed ale i a?
Przed spójnikami ale i a umieszczamy przecinki, ponieważ zwykle rozpoczynają one zdania współrzędnie złożone przeciwstawne, czyli przeciwstawiają pewne treści treściom innym, np. Pojechałabym, ale mi się nie chce. Ty pójdziesz górą, a ja dołem. Spójnik a może również mieć funkcję łączenia treści i występować zamiast i, dlatego wtedy nie stawiamy przed nim przecinka, np. Znalazł się między młotem a kowadłem. Spór między Janem a Piotrem. Jak stwierdza jednak J. Podracki w Słowniku interpunkcyjnym, jest to w wielu przypadkach użycie nieco przestarzałe, por. Słowik śpiewał cicho a łagodnie. Nie stawiamy również przecinka przed a występującego przed wyrazami powtarzanymi, wzmagającymi ekspresję wypowiedzi, np. wcale a wcale, taki a taki lekarz przyjmuje w takich a takich godzinach.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-11
Główna reguła odnosząca się stosowania imiesłowów przymiotnikowych w zdaniach polega na braku przecinków ze względu na ich funkcję składniową. Czy jednak w zadaniu: Jest to więc znany w literaturze przedmiotu klasyczny problem godzenia ról zawodowych i rodzinnych w przypadku kobiet nabierający szczególnego znaczenia i nazywany też konfliktem produkcji i reprodukcji nie powinno się wydzielić przecinkami fragmentu w przypadku kobiet nabierający szczególnego znaczenia? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję.
Cytowany fragment można wydzielić przecinkami, ale proponowałabym usunięcie spójnika i, ponieważ – o ile dobrze rozumiem – część zdania rozpoczynana od imiesłowu nazywany kontynuuje początkowy wątek myślowy skupiony wokół rzeczownika problem. Pozostawienie i wraz z oddzieleniem fragmentu w przypadku... tylko z jednej strony sugerowałoby, że ‘problem nabiera szczególnego znaczenia i nazywany jest...’. Pozostawienie natomiast i oraz postawienie przecinka również przed nim skutkuje utworzeniem niezbyt dobrze zbudowanego zdania rozerwanego przez wydzielony przecinkami fragment - Jest to więc znany w literaturze przedmiotu klasyczny problem godzenia ról zawodowych i rodzinnych i nazywany też konfliktem produkcji i reprodukcji.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-06
Czy w zdaniu Są nimi takie kategorie, jak: ludzie, miejsce i czas przed jak na pewno stawiamy przecinek?
W wyliczeniu z jak przed wyrazem tym na pewno stawiamy przecinek.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-06
W zdaniu Generalne pytania współczesnych studiów selekcyjnych brzmią: jaki obraz rzeczywistości przedstawiają media? jakie czynniki są odpowiedzialne za tenże obraz? co się rzeczywiście dzieje? po każdym pytajniku stawiać przecinek, a na końcu zdania, po ostatnim pytajniku, postawić kropkę?
Czy w zdaniu Problemy wiążą się z empiryczną weryfikacją efektów integracyjnych: jak i za pomocą jakich narzędzi mierzyć integrację?... podobne pytanie do poprzedniego - czy na końcu po pytajniku postawić należy przecinek?
Przy wyliczaniu kolejnych pytań zakończonych znakiem zapytania po znaku tym stawiamy przecinek, a po pytaniu zamykającym ciąg wyliczeniowy kończącym się znakiem zapytania stawiamy kropkę (zob. Jerzy Podracki Słownik interpunkcyjny PWN).
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-06
Czy w języku angielskim cudzysłowy stawia się u góry: ...?
Tak, angielski cudzysłów wygląda tak: "...", w polszczyźnie natomiast mamy cudzysłów taki: „...”.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-02
Nazwy niektórych obiektów piszemy w cudzysłowie. Proszę mi powiedzieć, czy nazwy kin typu Cinema City, Helios też koniecznie trzeba umieszczać w cudzysłowie? Dziękuję.
Nazwy własne obiektów (jak również partii politycznych) pisze się wielką literą i już taki zapis wskazuje dostatecznie, że jest to nazwa własna. Niekiedy ujmuje się w cudzysłów nazwy różnych obiektów, np. kin, statków, samolotów, sklepów itp., ale nie jest to konieczne.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-01
Czy stawiamy przecinek w takim przypadku: chyba, że?
Przecinek stawiamy przecinek w takim przypadku przed całym chyba, że, np. Przyjdę, chyba że będzie padać.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-11-18
Czy w przypadku konieczności przeniesienia do następnego wiersza - w tekście publikowanym - drugiego członu nazwiska złożonego, np. Kaden-Bandrowski, należy powtórzyć łącznik?
W przypadku wyrazów złożonych pisanych z łącznikiem (w tym także i dwuczłonowych nazwisk), których przeniesienie do następnego wiersza wypada w miejscu ich złożenia, czyli w miejscu, w którym znajduje się łącznik, to znak dzielenia (-) umieszczamy przed łącznikiem, co ostatecznie powoduje, że w druku pierwszy wiersz kończy się łącznikiem, a drugi zaczyna od łącznika. W zasadzie zatem nie jest to powtórzenie łącznika, choć tak właśnie może wyglądać :-).
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-11-12
Czy przed by oraz a należy stawiać przecinek?
Przed tymi spójnikami należy postawić przecinek, jeśli wprowadzają jakiś typ zdania składowego w zdaniu złożonym, np. Walczą, by zwyciężyć (okolicznikowe celu), Prosił, by tam nie jechać (dopełnieniowe), Kot spał, a pies czuwał (współrzędne przeciwstawne). Jeśli a występuje w funkcji i, czyli łączy jakieś treści, nie stawiamy przed nim przecinka, np. znaleźć się między młotem a kowadłem.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-11-08
Cytuję ustawę, lecz odmieniam wyrazy w ramach cytowanego fragmentu. Czy powinnam użyć w tym wypadku cudzysłowu? Chcę napisać: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach określa cele powołania fundacji jako: zgodne z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej cele społecznie lub gospodarczo użyteczne. W ustawie natomiast artykuł brzmi: „Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności, takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami”.
Nie musi Pani ujmować swego tekstu w cudzysłów, ponieważ nie cytuje Pani dokładnie, a jedynie omawia fragment oryginalnego artykułu, używając nawet innego czasownika – powołać zamiast ustanowić.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-11-03
Dlaczego w wyrażeniu jakby to było, gdyby stawiamy przecinek? Dodam, że owa fraza pochodzi ze zdania: Zaczął rozmyślać, jakby to było, gdyby mógł zabrać skarby, które znajdowały się w podziemiach.
Przecinek jest znakiem interpunkcyjnym, którego głównym zadaniem jest oddzielanie zdań składowych w zdaniu złożonym, a cytowane zdanie z pewnością jest złożone. Jego „złożoność” można przewidzieć nawet widząc jedynie fragment jakby to było, gdyby, ponieważ już w pierwszej części zawiera czasownik było, a gdyby każe się domyślić kolejnego czasownika, który musi się pojawić wkrótce. W zdaniu tym widzę inny, ważniejszy problem – nie mamy tu słowa jakby (w znaczeniu ‘jeśli, gdy’), lecz połączenie jak z by (w znaczeniu ‘w jaki sposób’). Cząstka by w tym przypadku należy do czasownika było, stanowi bowiem wykładnik trybu przypuszczającego byłoby.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-10-26
Kiedy przed spójnikiem bowiem stawia się przecinek, a kiedy nie?
Bowiem to spójnik wprowadzający zdania podrzędne okolicznikowe przyczyny, po nim pojawić się może także zdanie podrzędne wprowadzające wyjaśnienie, uzasadnienie treści zdania poprzedniego. Przed zdaniem zawierającym spójnik bowiem należy zatem zawsze postawić przecinek, bo oddzielamy w ten sposób zdanie podrzędne, np. Interesował się sztuką współczesną, miał bowiem wielu przyjaciół wśród artystów. Wyrok nie był surowy, skazano go bowiem na karę grzywny. Jak pokazują powyższe przykłady, spójnik ten nie bywa poprzedzany przecinkiem bezpośrednio, ponieważ tradycyjnie jest umieszczany na drugim lub nawet na trzecim miejscu w zdaniu podrzędnym. Umieszczanie go na początku zdania podrzędnego jest uznawane za mniej poprawne, ale dopuszczalne, np. Cały dwór chodził na palcach, bowiem książę był od rana zdenerwowany (por. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego, s. 68).
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-10-18
Kiedy stawiamy przecinek?
Przecinka używamy oczywiście w obrębie zdania (pojedynczego i złożonego) i jest wiele przypadków, kiedy trzeba go zastosować (zob. Zasady pisowni polskiej). Porada językowa nie może jednak polegać na tym, aby przepisać wielki fragment tekstu z odpowiedniej publikacji, dlatego ograniczę się jedynie do schematycznego wyliczenia sytuacji, w których przecinek jest wymagany. Służy on m.in. do oddzielania: 1) zdań składowych zdania złożonego (zdania nadrzędnego od podrzędnego, a także członów zdania złożonego współrzędnie: przeciwstawnego, wynikowego oraz synonimicznego), 2) fragmentów zdania wyrażonych imiesłowem przysłówkowym, 3) członów dopowiedzianych, wtrąconych. Przecinek stawia się także przed: 1) powtórzonym spójnikiem, 2) jednorodnymi i równorzędnymi członami zdania pojedynczego (podmiotami, dopełnieniami, przydawkami, okolicznikami), 3) wyliczeniem i wyszczególnieniem, 4) wyrazami występującymi w wołaczu będącymi poza związkami składniowymi. Szersze omówienie tego obszernego i skomplikowanego zagadnienia (wraz ze stosownymi przykładami) zawiera hasło Interpunkcja w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego, a szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania przecinka znajdzie wnikliwy czytelnik zwłaszcza w Słowniku interpunkcyjnym języka polskiego J. Podrackiego.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-10-13
Jak powinno się prawidłowo zapisywać cytat: 1. ... Elżbieta była zła..., 2. Elżbieta była zła, 3. Elżbieta była zła..., 4. (...) Elżbieta była zła (...), 5. Autor chciał przekazać, że: ......., 6. Autor chciał przekazać, że ......?
Cytaty dosłowne z jakiegoś tekstu ujmuje się z obu stron w cudzysłów, np. „Elżbieta była zła.”. Jak widać, jeśli cytujemy całe zdanie, zakończyć je należy kropką jeszcze w obrębie cudzysłowu, ale i po cudzysłowie należy postawić kropkę. Jeśli skracamy cytat, ucinając początkowy wyraz, wielokropek w nawiasie występuje na początku cytatu, np. „(...) Elżbieta była zła.”. Jeśli ucinamy koniec zdania, wielokropek ten stawiamy na końcu, a po nim kropkę, np. „Elżbieta była zła (...).”. Niekiedy oczywiście w praktyce spotykamy się z cytatami urwanymi zakończonymi wielokropkiem bez nawiasu. W mowie niezależnej, w której dosłownie przytacza się wypowiedziany przez kogoś tekst, używa się czasownika mówienia, np. mówić, powiedzieć itp., po którym powinien pojawić się dwukropek, a następnie cytowany tekst w cudzysłowie, np. Mówił jej: „Przyjdź!”. W mowie zależnej przytaczamy cudze lub własne słowa ujmując je w formę zdań podrzędnych, cudzysłowy są więc wtedy niepotrzebne, np. Autor chciał przekazać, że Elżbieta była zła.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-10-13
Czy należy postawić przecinek w zdaniu: Kumulacja metali toksycznych pobieranych przez rośliny z gleby zależy od temperatury i odczynu? Chodzi mi o rozdzielenie przymiotnika i imiesłowu przymiotnikowego. Prosiłabym też o podanie reguły.
Odmienny imiesłów przymiotnikowy bierny pobieranych pełni w tym zdaniu funkcję przydawki, czyli określenia rzeczownika, a zatem nie oddziela się go przecinkiem.
Katarzyna Wyrwas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166