Najczęściej zadawane pytania (227) Ortografia (589) Interpunkcja (198) Wymowa (69) Znaczenie (263) Etymologia (305) Historia języka (26) Składnia (336) Słowotwórstwo (138) Odmiana (331) Frazeologia (133) Poprawność komunikacyjna (190) Nazwy własne (435) Wyrazy obce (90) Grzeczność językowa (40) Różne (164) Wszystkie tematy (3307)
w:
Uwaga! Można wybrać dział!
Interpunkcja2005-06-01
Dzień dobry! Mam pewne wątpliwości co do poprawności interpunkcyjnej poniżej zacytowanych zdań. Ostatnio bowiem na lekcji języka polskiego poznawaliśmy zdania złożone wielokrotnie. Oto przykłady: Nie staraj się powiedzieć wszystkiego, o czym myślisz, i przemyśl wszystko, co powiesz. oraz Idź, gdy inni się zatrzymują, i budź się, gdy inni śpią.
Czy uzasadnione jest postawienie przecinka przed i w obu zdaniach? Proszę o uzasadnienie ewentualnej porady. Dziękuję i pozdrawiam.
Na pytanie o przecinek przed spójnikami i i oraz poradnia już odpowiadała. Nasze uwagi znaleźć można w dziale Interpunkcja.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2005-05-31
Jako uczony pozazdrościłem, ponieważ..., Z drugiej strony, jako właściciel pozazdrościłem, ponieważ... - czy po wyrazach uczony i właściciel należy postawić przecinki? Pozdrawiam T.M.
Pierwsze zdanie może nie zawierać przecinka po rzeczowniku uczony, jeśli jednak fragment jako uczony potraktujemy jako dopowiedzenie, postawimy po nim przecinek. W drugim zdaniu człon jako właściciel oddzielimy przecinkami od reszty zdania, ponieważ jest wyraźnym dopowiedzeniem.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2005-05-31
Witam. Mam trudności ze zrozumieniem reguły rządzącej stawianiem przecinka przed jak. Nie bardzo wiem, kiedy mam do czynienia z porównaniem, a kiedy ze zdaniem podrzędnym. Byłabym bardzo wdzięczna za pomoc! A oto przykłady zdań: Ego jest niczym więcej, jak częścią twoich przekonań o sobie samym. Bądź cierpliwy jeszcze przez jakiś czas i pamiętaj, że wynik jest równie pewny, jak Bóg. On uczy cię, jak zachowywać mnie jako wzór dla twoich myśli i w wyniku tego zachowywać się tak, jak ja. Przecinek przed drugim jak? Dziękuję.
Przecinek posiada zdanie: Ego jest niczym więcej, jak częścią twoich przekonań..., ponieważ wprowadza zdanie orzecznikowe, a jego orzeczenie oprócz łącznika jest przybiera postać elidowaną częścią. W pozostałych miejscach, o które padło pytanie, przecinek jest zbędny, bo wprowadza tylko część zdania, a nie zdanie, zwaną okolicznikiem, a zatem: ...wynik jest równie pewny jak Bóg. On uczy cię (czego?), jak zachowywać mnie jako wzór... w wyniku tego zachowywać się tak jak ja. Na pytanie o jak poradnia już odpowiadała, proszę sprawdzić w dziale Interpunkcja.
Iwona Loewe
Interpunkcja2005-04-13
Czy w zdaniu Najlepsze efekty osiąga się, stosując preparat dwa razy dziennie. powinien być przecinek?
Od 1993 roku zgodnie z zaleceniem Komisji Kultury Języka PAN, mającym uprościć polską interpunkcję, oddziela się przecinkiem każdy imiesłów zakończony na -ąc, -wszy i -łszy, bez względu na to, czy ma określenia, czy też występuje bez nich i bez względu na to, jak interpretujemy jego funkcję w zdaniu. Jeśli imiesłów taki jest wtrącony w zdanie, wydziela się go przecinkami z obu stron (zob. regułę 367 zasad pisowni polskiej). A zatem - przecinek musi być! Jeśli imiesłów taki jest wtrącony w zdanie, wydziela się go przecinkami z obu stron, np. Gonzalo pędem biegł z obawy, żeby tamci jemu w tłumie nie zginęli, i odnalazłszy ich, mnie znaki dawał, bym pośpieszał (W. Gmobrowicz).
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2005-03-18
Witam! Ostatnio w Praktycznym słowniku interpunkcyjnym A. Dzigańskiego pojawiły się zdania: Zapytała z wyrzutem: „Skąd ci to przyszło do głowy?”. oraz Zapytałem go: „Dlaczego uważasz się za lepszego od innych?” Który zapis jest poprawny - zakończony kropką czy bez kropki. Niestety w słowniku jest wiele takich rozbieżności i błędów.
Na końcu wypowiedzenia stawiamy zasadniczo jeden znak interpunkcyjny - zatem kropka po pytajniku nie jest konieczna. Jednak po znaku zapytania można stosować inne znaki oddzielające (najczęściej przecinek i średnik, rzadziej - myślnik i kropkę), zwłaszcza przy wyliczeniu, np. jaki?, który?, czyj?.
Aldona Skudrzyk
Interpunkcja2005-02-26
Czy w treści zacytowanego poniżej przepisu właściwe jest użycie przecinka przed wyrazem oraz? 3. Wpis do rejestru krajowego jest dokonywany na podstawie informacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3, oraz podlega aktualizacji w zakresie zawartych w nim danych.
Zwykle przed oraz nie stawia się przecinka, np. w zdaniu pojedynczym Kupił telewizor oraz magnetofon., jednak w przypadku, gdy spójnik oraz łączy zdania współrzędne w zdaniu złożonym, a między nimi – jak w cytowanym przepisie – znajduje się zdanie podrzędne, np. o której mowa..., musi ono zostać wydzielone przecinkami bez względu na kolejny element. W takich przypadkach przecinek stawia się nawet przed i.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2005-02-25
Mam wątpliwości co do postawienia przecinka przed dzięki i a także. Z góry dziękuję za poradę językową.
W przypadku stawiania takich znaków interpunkcyjnych, jak przecinki, kryterium pierwszorzędnym przy wskazywaniu miejsc, które wymagają przecinka, jest kryterium składniowe. To znaczy, że nie możemy powiedzieć, że przed przyimkiem dzięki zawsze stawiamy przecinek lub że go nigdy nie stawiamy. W zdaniu Na wakacje pojechaliśmy dzięki dodatkowej pracy mamy nie ma potrzeby zastosowania przecinka przed przyimkiem dzięki, natomiast w zdaniu Najpiękniejsze marzenia to takie, dzięki którym żyje się piękniej z całą pewnością trzeba oddzielić przecinkiem zdanie podrzędne od nadrzędnego, a granica między tymi zdaniami przebiega właśnie przed słowem dzięki. Nie ma także potrzeby stawiania przecinka przed wyrażeniem a także ponieważ nie rozdziela się przecinkiem zdań złożonych współrzędnie połączonych następującymi spójnikami: i, oraz, tudzież, zarazem (Wielki słownik ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego, reguła 376), a wyrażenie a także stosowane jest w znaczeniu spójnika oraz. Zdarza się jednak, że przed wyrażeniem a także stawia się przecinek. Koniecznie na przykład trzeba wydzielić przecinkami wtrącenie wprowadzane wyrażeniem a także: Byliśmy tu dzisiaj, a także wczoraj zaglądała Zosia, nie widzieliśmy go jednak.
Katarzyna Sujkowska-Sobisz
Interpunkcja2005-02-25
W książce pt. Pamiętnik narkomanki napotkałem na zdania, co do których mam wątpliwości, czy są one poprawne pod względem interpunkcyjnym. Pierwsze: Właściwie to chodziłam po ulicach nie bardzo wiedząc, co mam z tą wolnością zrobić. Drugie: Byli tam prawie wszyscy ci sami co wczoraj. Wydaje mi się, że w pierwszym zdaniu po ulicach i w drugim zdaniu po sami powinny być przecinki. Czy mam rację? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Tak, w tych miejscach powinny się znajdować przecinki.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2005-02-21
Czy w zdaniu: Król wspierał licznych artystów m.in. Klemensa Janickiego, Łukasza Górnickiego oraz Kochanowskiego powinien być przecinek postawiony przed m.in. czy w ogóle nie powinno się go postawić?
Przed wyrażeniem wprowadzającym wyliczenie, takim jak między innymi (m.in.) powinno się umieszczać przecinek.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2005-02-21
Uprzejmie proszę o wydanie porady językowej w sprawie poprawności zwrotów: Szanowny Panie z wykrzyknikiem i przecinkiem na końcu oraz bez żadnego znaku interpunkcyjnego. Wszystkie wyżej wymienione formy są używane. Wydaje mi się, że w języku polskim na końcu zwrotu typu Szanowny Panie powinien znajdować się wykrzyknik. Ostatnio dość często jest on zastępowany przecinkiem. Zostało to prawdopodobnie zaczerpnięte z kultury zachodniej. Która z form jest poprawna (lub może obie: wykrzyknik i przecinek) oraz czy może zabraknąć znaku interpunkcyjnego na końcu takiego zwrotu?
Po zwrocie powitalnym można postawić wykrzyknik lub też przecinek. Jeśli postawimy wykrzyknik, dalszą część listu rozpoczynamy wielką literą, po przecinku natomiast należy list rozpocząć małą literą. Wykrzyknik jest uznawany za oznakę emocjonalnego stosunku nadawcy do adresata, dlatego też nie jest zalecany w komunikacji oficjalnej (poleca się raczej stosowanie przecinka). W korespondencji prywatnej poprawne są oba sposoby zapisu. Zwrot adresatywny typu Szanowny Panie nie może jednak być pozostawiony bez żadnego znaku interpunkcyjnego.
Aldona Skudrzyk i Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2005-02-18
Dzień dobry! Proszę o wyjaśnienie poprawności interpunkcyjnej w następującym zdaniu: Żeglując po Morzu Sycylijskim przybiły statki Odyseusza do ziemi ze wszech miar urodzajnej, na której wypasały się nieprzeliczone stada kóz i owiec. Wydaje mi się, że po Morzu Sycylijskim powinien być przecinek, albowiem jest to wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania. Proszę o wyjaśnienie moich wątpliwości. Z góry dziękuję.
Nieodmienny imiesłów przysłówkowy współczesny na -ąc jest w zdaniu złożonym ośrodkiem kolejnego wypowiedzenia, tzw. imiesłowowego równoważnika zdania, i jako jednostka składniowa oddzielany jest przecinkami (zob. regułę 367 zasad pisowni polskiej).
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2005-01-12
Dzień dobry! Chciałam rozstrzygnąć problem stawiania przecinka przed oraz. Słyszałam, że wprowadzono niedawno obowiązek stawiania przecinka przed oraz. Czy to prawda?
Nic mi o takim „obowiązku” nie wiadomo! Zasady interpunkcji polskiej mówią, że zasadniczo przed spójnikiem oraz przecinka się nie stawia, chyba że oraz łączy zdania współrzędne w zdaniu złożonym, a między nimi znajduje się zdanie podrzędne, np. Dostał w prezencie rower, o którym marzył, oraz trochę słodyczy, Zdanie podrzędne o którym marzył musi zostać wydzielone przecinkami, nawet jeżeli oznaczałoby to postawienie przecinka przed spójnikiem oraz (a nieraz nawet przed i).
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2005-01-10
Czy w zdaniu Ewa, zobacz, jaka wspaniała oferta! potrzebny jest drugi przecinek - przed wykrzyknieniem jaka wspaniała oferta?
Drugi przecinek jest konieczny, bo ma oddzielić zdanie podrzędne. Inna powinna być forma imienia, ponieważ wołacz brzmi Ewo!
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2005-01-07
Gdzie należy postawić przecinki w zdaniach: To co pierwsze wymaga rozważenia na pierwszym miejscu. To co mniejsze nie może być wzorem dla tego co większe. Proszę o radę i z góry dziękuję. Halina
W obu zdaniach przecinkami oddzielamy zdanie podrzędne od zdania nadrzędnego, a więc – To, co pierwsze, wymaga rozważenia na pierwszym miejscu. To, co mniejsze, nie może być wzorem dla tego, co większe.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-14
Szanowni Państwo, chciałabym zapytać o to, czy w następującym zapisie: W piątek, 17 lipca 1997 r. firma przystąpiła... przecinek po słowie piątek jest uzasadniony?
W zdaniu tym przecinek nie jest konieczny, ponieważ informacja o dniu tygodnia jest integralną częścią wypowiedzi. Poprawna jest również wersja z dwoma przecinkami: W piątek, 17 lipca, firma..., a przecinek w tym miejscu pojawia się być może pod wpływem języka mówionego, gdyż mówiąc, często oddzielamy pauzą poszczególne człony zdania.
Romualda Piętkowa
Interpunkcja2004-12-14
Czy na końcu zdania Wystąpienie Prezesa Zarządu ERA Sp. z o.o. stawiamy jeszcze kropkę po skrócie nazwy firmy? Czy jest to błąd?
Jeśli skrót z kropką {tu: Sp. z o.o.) znajduje się na końcu zdania, to kropka owa staje się jednocześnie znakiem interpunkcyjnym kończącym to zdanie. Drugiej kropki nie trzeba, byłby to błąd.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-11
Czy zdanie: Kiedy twoje dzieci domagają się zapewnienia, że bajkowa postać roznosząca te wszystkie cudowne prezenty, rzeczywiście istnieje, i że ich nie okłamujecie - to, jeśli zdecydujesz wreszcie powiedzieć prawdę, dostrzeżesz w ich oczach smutek i rozczarowanie jest poprawne pod względem stylistycznym i interpunkcyjnym?
Zdanie jest nieco przydługie i trochę zbyt skomplikowane składniowo, ale poprawne. Pominąć należy jedynie przecinek przed rzeczywiście istnieje.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-11
Kiedy stawiamy przecinki przed czy?
Czy wymaga użycia przecinka, kiedy wprowadza różnego typu zdania podrzędne, np. Nie pamiętał, czy zabrał klucze. Jeśli czy łączy zdania składowe współrzędne i wyraża wymienność albo wyłączanie się członów, nie stawia się przed nim przecinka, np. Drzemał czy udawał, że drzemie. Stawia się natomiast przecinek przez czy podwojonym, np. Czy drzemał, czy udawał, że drzemie (zob. J. Podracki Słownik interpunkcyjny).
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-11
Chciałabym się dowiedzieć, czy powinno się pisać przecinki przed ale i a?
Przed spójnikami ale i a umieszczamy przecinki, ponieważ zwykle rozpoczynają one zdania współrzędnie złożone przeciwstawne, czyli przeciwstawiają pewne treści treściom innym, np. Pojechałabym, ale mi się nie chce. Ty pójdziesz górą, a ja dołem. Spójnik a może również mieć funkcję łączenia treści i występować zamiast i, dlatego wtedy nie stawiamy przed nim przecinka, np. Znalazł się między młotem a kowadłem. Spór między Janem a Piotrem. Jak stwierdza jednak J. Podracki w Słowniku interpunkcyjnym, jest to w wielu przypadkach użycie nieco przestarzałe, por. Słowik śpiewał cicho a łagodnie. Nie stawiamy również przecinka przed a występującego przed wyrazami powtarzanymi, wzmagającymi ekspresję wypowiedzi, np. wcale a wcale, taki a taki lekarz przyjmuje w takich a takich godzinach.
Katarzyna Wyrwas
Interpunkcja2004-12-11
Główna reguła odnosząca się stosowania imiesłowów przymiotnikowych w zdaniach polega na braku przecinków ze względu na ich funkcję składniową. Czy jednak w zadaniu: Jest to więc znany w literaturze przedmiotu klasyczny problem godzenia ról zawodowych i rodzinnych w przypadku kobiet nabierający szczególnego znaczenia i nazywany też konfliktem produkcji i reprodukcji nie powinno się wydzielić przecinkami fragmentu w przypadku kobiet nabierający szczególnego znaczenia? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję.
Cytowany fragment można wydzielić przecinkami, ale proponowałabym usunięcie spójnika i, ponieważ – o ile dobrze rozumiem – część zdania rozpoczynana od imiesłowu nazywany kontynuuje początkowy wątek myślowy skupiony wokół rzeczownika problem. Pozostawienie i wraz z oddzieleniem fragmentu w przypadku... tylko z jednej strony sugerowałoby, że ‘problem nabiera szczególnego znaczenia i nazywany jest...’. Pozostawienie natomiast i oraz postawienie przecinka również przed nim skutkuje utworzeniem niezbyt dobrze zbudowanego zdania rozerwanego przez wydzielony przecinkami fragment - Jest to więc znany w literaturze przedmiotu klasyczny problem godzenia ról zawodowych i rodzinnych i nazywany też konfliktem produkcji i reprodukcji.
Katarzyna Wyrwas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166