Najczęściej zadawane pytania (227) Ortografia (589) Interpunkcja (198) Wymowa (69) Znaczenie (263) Etymologia (305) Historia języka (26) Składnia (336) Słowotwórstwo (138) Odmiana (331) Frazeologia (133) Poprawność komunikacyjna (190) Nazwy własne (435) Wyrazy obce (90) Grzeczność językowa (40) Różne (164) Wszystkie tematy (3307)
w:
Uwaga! Można wybrać dział!
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-11-26
Interesuje mnie słowo Karpatia. Czy jest to łacińska forma słowa Karpaty (a jeśli tak to czemu pisana przez k?), czy może się mylę? Co właściwie oznacza to słowo i jakiej jest proweniencji? Nie wiem, czy analogia ze słowem Cracovia, które, jak rozumiem jest zlatynizowaną formą Krakowa, jest słuszna? Bo jeśli tak jest, jak zakładam, to dlaczego różnią się pisownią? Proszę o odpowiedź i z góry dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Marek
Łacińska forma nazwy Karpaty (pasmo górskie w środkowej Europie) to Carpatia, forma z K wywodzi się prawdopodobnie z węgierskiego i/lub słowackiego, choć może też być spolszczeniem wyrazu łacińskiego (żadna z tych ewentualności nie wyklucza pozostałych). Warto dodać, że zapis Krakowia jest również znany (proszę wpisać to słowo do wyszukiwarki internetowej i przejrzeć wyniki). Nazwa Karpaty jest prawdopodobnie pochodzenia dackiego albo trackiego, a pierwotnie miała oznaczać skałę.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-11-25
Jak się odmienia nazwisko Czudec?
W województwie podkarpackim w powiecie strzyżowskim leży miasteczko gminne Czudec, które odmienia się z e ruchomym: D. Czudca, C. Czudcowi, B. Czudec, N. Czudcem, Ms. Czudcu. W ten sam sposób można odmienić i nazwisko Czudec, ponieważ w nazwiskach polskich nie mających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych zakończonych połączniem -ec opuszcza się e w przypadkach zależnych, co potwierdza Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego oraz Słownik nazw własnych Jana Grzeni. Jeśli formy z e preferuje nosiciel nazwiska i narzuca ten sposób odmiany, można również odmienić Czudec w ten sposób: D. Czudeca, C. Czudecowi, B. Czudeca, N. Czudecem, Ms. Czudecu. Formy zachowujące e są jednak typowe dla nazwisk obcych (np. Perec – D. Pereca), a skoro istnieje gmina Czudec, to wydaje się, że równobrzmiącego nazwiska do nieznanych zaliczyć nie można.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-11-22
Uprzejmie proszę o pomoc. JM Rektor Janusz Janeczek, ale dla Janusza Janeczka czy Janeczki? Szukałam wzoru odmiany w Słowniku poprawnej polszczyzny, ale wciąż nie jestem pewna, która z form jest poprawna. Dziękuję za pomoc.
Nazwisko naszego Rektora odmienia się według deklinacji męskiej, tak samo jak zdrobnienie od imienia Jan, a więc – M. Janeczek, D. Janeczka, C. Janeczkowi, B. Janeczka, N. Janeczkiem, Ms. Janeczku.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-11-13
Czy odmiany roślin (np. drzew, kwiatów) są nazwami własnymi?
W istniejących opracowaniach na ten temat nazw odmian roślin nie uznaje się za nazwy własne. Być może nie całkiem słusznie, skoro np. Wielki słownik ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego w regule 112 podpowiada możliwość pisania takich wyrazów wielką literą. Jednak żeby dokładniej rzecz rozważyć, musiałbym mieć definicję terminu odmiana roślin oraz małą kolekcję przykładów.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-11-13
Chciałabym się dowiedzieć, jak – i dlaczego właśnie tak – powinno się odmieniać gruzińskie nazwisko Szakazwili.
Wyjaśnienie: Nazwisko to powinno się odmieniać tak: DB. Szakazwilego, C. Szakazwilemu, NMs. Szakazwilim.
Uzasadnienie: Końcówkę -i (-y) mają w języku polskim przymiotniki, np. wielki, biały, toteż nazwiska o podobnym zakończeniu odmieniamy według przymiotnikowego wzorca odmiany.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-11-08
Czy pisząc na oficjalnym zaproszeniu: Mam zaszczyt zaprosić szanownego Pana Radnego: Jerzy Adamiec, Fryderyk Czader, Jan Fijoł, Marek Dopierała – powinno się odmienić nazwiska – Jerzego Adamca, Fryderyka Czadra czy Czadera, Jana Fijoła czy Fijoł, Marka Dopierałę?
Oczywiście! Nazwiska i imiona trzeba odmieniać! Formy, których jest Pani niepewna, w D. pl. brzmią Czadera i Fijoła. Co do tej pierwszej, to w polszczyźnie nazwiska zakończone na -er, odmieniają się z zachowaniem -e- ruchomego, podobnie jak rzeczowniki pospolite (np. kelner, szwagier), por. np. Szober – Szobera, Kromer – Kromera, Weber – Webera itp. Odmiana z pominięciem e występuje znacznie rzadziej, jeśli w przypadku konkretnego nazwiska jest utrwalona zwyczajem językowym i tradycją rodzinną. Często sposób odmiany mniej znanych nazwisk zakończonych na -er zależy od indywidualnych decyzji nosicieli nazwisk.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-11-08
W moim mieście są dwa kluby o takich nazwach jak Kwadrans i Stereo. Czy mam mówić idę do Kwadransa czy do Kwadransu? Moim zdaniem Kwadransu jest niepoprawne. Stereo się chyba nie odmienia?
Wyraz stereo jest w polszczyźnie rzeczywiście nieodmienny, a więc powiemy idę do Stereo. Rzeczownik kwadrans o znaczeniu ‘15 minut’ przybiera w dopełniaczu lp. jedynie poprawną końcówkę -akwadransa. W języku polskim jednak w razie konieczności odróżniania znaczeń można niekiedy stosować w D. pl. formy z końcówką -u, por. np. bal ‘kłoda drzewa’ – bala, ale bal ‘zabawa’ - balu, real ‘moneta hiszpańska’ – reala, Real ‘hiszpański klub sportowy’ – Realu oraz Real ‘nazwa hipermarketu’ – Reala lub też przypadek ‘zbieg okoliczności’ – przypadku, przypadek ‘jedna z form deklinacyjnych’ – przypadka, podobnie jest zresztą z tak brzmiącym nazwiskiem: PrzypadekPrzypadka. Nazwy własne w ten właśnie fleksyjny sposób użytkownicy języka odróżniają od pospolitych, a zatem można powiedzieć idę do Kwadransu.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-11-08
Jak powinno się zapisywać francuskie imię o wymowie [madlen] i jakie dokładnie ma ono znaczenie po polsku?
Tak wymawia się francuskie Madeleine, którego polskim odpowiednikiem jest popularne imię Magdalena (por. Jan Grzenia Słownik imion).
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-10-27
Jak będzie poprawnie – bielsko-bialski klub sportowy czy też bielski klub sportowy albo bielsko-bialskie towarzystwo sportowe?
Od nazwy zestawionej Bielsko-Biała można utworzyć oba rodzaje przymiotników: bielski i bielsko-bialski (por. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego). Słownik nazw własnych Jana Grzeni dodaje jednak, że forma bielsko-bialski należy do języka urzędowego.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-10-27
Jak się pisze po francusku imię o wymowie [dżeremi]?
Udzielamy wprawdzie porad dotyczących języka polskiego, jednak w Słowniku imion Jana Grzeni pod hasłem Jeremiasz udało mi się znaleźć francuską wersję Jérémie.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-10-25
Czy można utworzyć przymiotnik od słowa Toronto (miasto w Kanadzie)? Spotkałem się z przymiotnikiem torontoński, ale wydaje mi się on niepoprawny.
Nie ma powodu, by dyskwalifikować ten przymiotnik, skoro został poprawnie utworzony, a ponadto spotyka się go w praktyce językowej, zwłaszcza w nazwie Uniwersytet Torontoński (jest też czasopismo „Tygodnik Torontoński”).
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-10-22
Jeśli mąż ma na nazwisko Zielony, to czy dopuszczalną formą nazwiska jego żony jest także forma Zielony? Czy też poprawną formą tego nazwiska jest tylko forma Zielona?
Formy nazwisk zależą nie tylko od gramatyki, ale też od tradycji, a czasem również od woli ich nosicieli. Tradycyjnie nazwiska, które mają postać przymiotników pospolitych (np. Ciepły, Ufny, a także Zielony), odmieniały się według paradygmatu przymiotnikowego, czyli przez przypadki, liczby i rodzaje. A zatem w ujęciu tradycyjnym żona pana o nazwisku Ciepły nosi nazwisko Ciepła, a pana o nazwisku Zielony analogicznie Zielona. Obecnie jednak przeważa w polszczyźnie tendencja do ograniczania odmiany nazwisk żeńskich tylko do rodzaju męskiego. Coraz częściej kobiety noszące nazwiska pochodzące od zwykłych przymiotników wybierają formę nazwiska w rodzaju męskim, np. pani Ciepły, pani Ufny, pani Zielony. W Nowym słowniku poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego wyraźnie zaznacza się także, że jeśli wybrano nazwisko żeńskie w rodzaju męskim, to wtedy pozostaje ono nieodmienne (M. Zielony, D. Zielony, C. Zielony itd.). Należy zatem zawsze razem z nazwiskiem w formie męskiej używać odmienionego imienia lub słowa identyfikującego płeć, np. wyrazu pani.
Katarzyna Sujkowska-Sobisz
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-10-20
Jest miasto Nisko, ale powiat niżański. Skąd się wziął ten przymiotnik? Tłumaczenie, że kiedyś Nisko nazywało się Niżsko, nie przekonuje mnie, bowiem nigdzie nie spotkałem się z taką nazwą, chociaż tu mieszkam.
Nazwy własne, podobnie jak wyrazy pospolite, w ciągu wielu wieków istnienia w polszczyźnie podlegać mogły różnym zmianom, dlatego też wyrazy prasłowiańskie oraz staropolskie mogą się w znacznym stopniu różnić od form, których używamy dzisiaj. Warszawa była w XVI wieku Warszewą i Warszową, Łódź zastąpiła wcześniejszą wersję Łodzia, dzisiejszy florysta był na początku XX wieku flerystą, żona była w czasach prasłowiańskich żeną, ojciec w dobie staropolskiej był oćcem, matka zaś macią albo maciorą. Zmiany te tłumaczą badacze etymologii i historii języka.
Chociaż nazwa Nisko w XV wieku miała postać Niski, a później bywała zapisywana także jako Nysko lub Nyssko (u Jana Długosza), źródła słownikowe wcale nie twierdzą, że współczesne Nisko było niegdyś Niżskiem! Jak informują słowniki etymologiczne nazw geograficznych (S. Rospond Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, K. Rymut Nazwy miast Polski, M. Malec Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski), nazwa ta pochodzi od przymiotnika, który w języku prasłowiańskim miał formę *nizъkъ i znaczenie ‘niski’. Kiedy zatem rdzeń tego przymiotnika połączono z przyrostkiem *-ьsko, powstała nazwa, która pierwotnie brzmiała Nizsko i oznaczała ‘miejsce położone w dole, w dolinie, na nizinie’. W nazwie tej doszło następnie do uproszczenia trudnej do wymówienia grupy spółgłoskowej zs, którą zastąpił jeden dźwięk s.
Katarzyna Wyrwas

Przymiotnik od nazwy miejscowej Nisko powinien mieć formę niski (jak gdański od Gdańsk). Problem w tym, że jest on identyczny z innym, często używanym przymiotnikiem. Problem można rozwiązać, dodając jakiś element łączący temat słowotwórczy z przyrostkiem, np. według wzoru Radomskoradomszczański. Tym sposobem możemy otrzymać formę *niszczański, niestety znowu problematyczną. W rezultacie utworzono przymiotnik niżański, ponieważ głoska s może wymieniać się na ż (por. np. wysoki – wyż, wąski – węższy).
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-10-18
Jeżeli nazwa miejscowości brzmi Żabno, to czy gazeta powinna nosić nazwę „Gazeta Żabieńska” czy „Gazeta Żabnieńska”?
Przymiotnik od nazwy Żabno brzmi żabieński, a zatem „Gazeta Żabieńska” (zob. Jan Grzenia Słownik nazw własnych).
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-10-16
Czy mieszkańcy Ghany, to Ghanijczycy, Ghańczycy, czy też jeszcze ktoś inny? Jak tworzy się od tego państwa przymiotnik: ghański, ghanijski, ghaniejski?
Mieszkaniec Ghany to Ghańczyk (rzadko Ghanin), mieszkankę tego państwa nazywa się po polsku Ghanką (rzadko Ghanijką), jako parę wspólnie nazywa ich rzeczownik Ghańczycy. Przymiotnik ma formę ghański (por. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego, Jan Grzenia Słownik nazw własnych).
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-10-16
Jak odmienia się nazwiska takie jak Mickiewicz i czy w ogóle się je odmienia?
Zacznijmy od tego, że w polszczyźnie odmieniają się niemal wszytskie nazwiska. Odmienność ich uzależniona jest od tego, czy potrafimy dane nazwisko dopasować do jakiegokolwiek wzorca odmiany. Nazwiska takie jak Mickiewicz należą do grupy nazwisk o odmianie męskiej. Oto odpowiednie formy: lp. M. Mickiewicz, D. Mickiewicza, C. Mickiewiczowi, B. Mickiewicza, N. Mickiewiczem, Ms. Mickiewiczu, W. Mickiewiczu!; lm. M. Mickiewiczowie, D. Mickiewiczów, C. Mickiewiczom, B. Mickiewiczów, N. Mickiewiczami, Ms. Mickiewiczach, W. Mickiewiczowie! Nazwisko to (jak zresztą wszystkie nazwiska o męskim typie odmiany) pozostaje w formie nieodmienionej jedynie wtedy, kiedy nosi je kobieta, np. M. Maria Mickiewicz, D. Marii Mickiewicz, C. Marii Mickiewicz, B. Marię Mickiewicz, N. Marią Mickiewicz, Ms. Marii Mickiewicz, W. Mario Mickiewicz!
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-10-08
Mam pytanie związane z odmiana nazwy miejscowości. Chodzi o Walce. Jest to miejscowość położona w powiecie krapkowickim. Od lat w języku potocznym oraz w publikacjach lokalnych i stronach internetowych używana jest forma z Walec w wyrażeniach przyjechałem do Walec albo pochodzę z Walec. Ostatnio pewien znajomy zwrócił mi uwagę, gdy użyłem tej właśnie odmiany, i stwierdził, że powinno się używać formy z Walców. Która forma jest prawidłowa, a może obie?
Rozbieżność między lokalną a ogólnopolską formą odmiany jest dobrze znana, najlepszym przykładem są formy do Tych / do Tychów. W tym wypadku trzeba też uwzględnić, że kilka słowników podaje formę dopełniacza do Walców. Sądzę, że najlepiej zaakceptować obie formy, jednak ze wskazaniem na lokalną: do Walec.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-10-08
Jak należy pisać w skrócie imię Władysław. Czy pisząc Wł. popełniam błąd?
Skróty imion i nazwisk są zwykle jednoliterowe, toteż imię Władysław najlepiej skrócić do W., skrótu Wł. nie można jednak uznać za błąd, skoro nie ma ścisłych reguł skracania imion. Najlepiej przyjąć, że jest to poboczny wariant skrótu.
Jan Grzenia
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-10-06
Jak należy odmieniać przez przypadki nazwy miast Pcim i Walim. Szczególnie chodzi mi o dopełniacz liczby pojedynczej.
Odmiana obu tych nazw własnych jest podobna: D. Pcimia, Walimia; C. Pcimiowi, Walimiowi; B. Pcim, Walim; N. Pcimiem, Walimiem; Ms. Pcimiu,Walimiu.
Katarzyna Wyrwas
Nazwy własne (pisownia i odmiana)2004-10-01
Czy nazwisko Dali się odmienia? Czy poprawna jest forma Daliego?
Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego umieszcza nazwisko słynnego hiszpańskiego malarza w grupie nazwisk nieodmiennych, w których obcość brzmienia może być powodem wyraźej tendencji do nieodmienności. Jednakże nawet wymieniane w tymże słowniku nazwiska zakończone na samogłoskę -i, zwłaszcza włoskie, jak np. Pavarotti, są praktycznie w polszczyźnie odmieniane. Słownik nazw własnych Jana Grzeni uznaje nazwisko Dali za odmienne. Na stronach internetowych spotkać można oczywiście formy błędne, np. !Daliego czy !Daliemu, poprawne formy odmiany są jednak następujące: D. Dalego, C. Dalemu, B. Dalego, N. Dalim, Ms. Dalim.
Katarzyna Wyrwas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166